Formulário de pesquisa

Matie 2

Gbʋyilonya mnɩa -Zezuu 'ŋnɩ 'ylimanɩa

(Lk 2.22-38)

1-Zezu wa gwalɩa Bɛtɩlɛmʋ, Zudee -dʋdʋ -gʋ, -zugba *Ewlodʋ mɩ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ nya.

Tɔʋn, gbʋyilonya 'bhʋa 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, 'ɩn wa yia *-Zeluzalɛmʋ nyni. 2Wa nɛɛ: «'Yu, -ɔ wa gwalɩa, 'ɩn ɔ 'ka *Zuifʋʋ 'wlulapɩlɩ, da ɔ mɩa? Nɩɩ, ɔ -zɛlɩya ka 'wlʋ 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, 'ɩn -a yia we -yɔyɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ, -a yia yi -a 'ka ɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ.»

3Nɩɩ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Ewlodʋ 'nʋa we, 'ɩn ɔ plɛ yia sumanɩ, ɔ -yɔ -Zeluzalɛmʋ -nyɩma weee. 4-Bha ɔ laa *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan we -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya, 'ɩn da wa 'kaa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ gwalɩ, ɔ 'ka we yibheli. 5Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nɩɩ, Bɛtɩlɛmʋ, Zudee -dʋdʋ -gʋ, -bha wa gwalɩa ɔ. Nɩɩ, -we *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ cɛlɩa, mʋ nɩ:

6‹Amɩa, Bɛtɩlɛmʋ, Zudee -dʋdʋ -gʋ -nyɩma,

amɩaa 'gbe 'nɩ 'kienyi -mɩ,

Zudeegbe 'kadɩ glaa.

Nyɩmaa 'Wlulapɩlɩnyɔ yabhlo yia amɩaa -gbɛ 'bhʋa,

mɔ 'kaa Izlaɛlɩnyɩma -wa -wa na nyɩma,

mɔ 'kaa wa 'yugalɩ.› »

7Tɔʋn, 'ɩn Ewlodʋ yia waa gbʋyilonya la zizewiemɩ, 'ɩn ɔ yia wa layɩbha nɩɩ, labhla wa 'yɩ wee -zɛlɩya -yɔa. 8'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A mnɩ, a -talɩ ɔɔ 'yuu da 'nanʋʋ, a -ka ɔ 'yɩ, a yi 'mɩ 'dɩ -salɩa, 'ɩn, -amɩ, ɩn 'ka -mɔ mnɩ, ɩn 'ka ɔ bʋbɔ.» -Bha ɔ tiea wa Bɛtɩlɛmʋ.

9-10Waa gbʋyilonya 'nʋa Ewlodʋ wɛlɩ, 'ɩn wa yia 'yoo bhli. 'Ɩn -zɛlɩya wa 'yɩ yaa 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, wa yia we -yɔyɩ, 'ɩn we yia wa 'mʋna 'wʋla. Wee -zɛlɩya -galɩ wa 'yu, 'ɩn da ɔɔ 'yu mɩa, we nynia -bha, 'ɩn we yia 'yligbe. 11Da wa plaa -budu zɔ, 'ɩn wa yia 'yu -yɔ ɔ 'nyaa Malii -yɔyɩ. Wa yia ɔɔ 'yu bʋbɔ, ɔ 'yu 'kukolu sibhlie nya. -Mʋʋ 'bɩgʋ, wa yia wa 'gba 'wʋkalɩ, 'ɩn 'ŋnɩmnɩli wa cɛlɩa ɔ, mʋ nɩ: -can klaa, *milɩ klaa, we -yɔ 'wlɩ, 'mʋ wa 'nyɛa ɔ. 12'Ylaa 'wʋ, -Lagɔ nɛɛ wa -yla nɩɩ, wa 'na 'plɩlɩ Ewlodʋʋ -gbɛ -nɩ. 'Ɩn wa yia 'yoo -putu 'wʋbhu, 'ɩn wa yia wa -zɔɔ lʋmnɩ.

-Zɛzɛfʋ mnɩa Ezipʋtʋ

13Waa gbʋyilonya ka mnɩ 'bhie, Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia -Zɛzɛfʋʋ -gbɛ yi 'ylaa 'wʋ, 'ɩn we nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nɩɩ, Ewlodʋ yia ɔɔ 'yuu da -talɩa, ɔ 'ka ɔ 'bha. We 'dɛɛ 'gbʋ, -sɔ 'wʋ, -ɩn 'bhu ɔɔ 'yu -yɔ ɔ 'nyaa 'wʋ, -ɩn -yɔ wa 'sɔ mnɩ Ezipʋtʋ -gwagwɩe nya. -Ɩn -tʋ -mɔ, bhla -we nya a 'kaa yi, -amɩ yia we aɩn -yla gbaa.»

14-Zɛzɛfʋ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia 'yu -yɔ ɔ 'nyaa 'wʋbhu. Wa 'bhʋa -bha sabɔ, 15'ɩn wa yia Ezipʋtʋ mnɩ. Wa -dɩ -mɔ la, 'ɩn Ewlodʋ yia tlɩ. 'Sa -mʋʋ 'plɩa sa, 'ɩn -we -Lagɔ gbaa ɔ gbʋʋ -falɩpanyɔɔ ŋwɛ nya, we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ, ɔ nɛɛ:

«Ɩn ka na 'yu la,

ɔ 'ka Ezipʋtʋ 'bhʋ.»

Ewlodʋ 'bhaa nʋkpasuyua Bɛtɩlɛmʋ -dʋdʋ -gʋ

16Da Ewlodʋ 'yɩa nɩɩ, gbʋyilonya ka ɔ -dawli 'wʋnʋ, 'ɩn ɔ yia 'cɛ 'pa bhabha. -Bha ɔ tiea nyɩma wa 'ka Bɛtɩlɛmʋ dʋdʋ -gʋ nʋkpasuyua 'bha. -Wa 'nɩa -zʋ 'sɔ ylɩ, we -yɔ -wa kaa -zʋ 'sɔ, -maa wa mnɩa 'bhaa. Nɩɩ, bhla -we nya -zɛlɩya 'wlʋa gbʋyilonya ka ɔ 'dɩ -salɩɩ 'gbʋ ɔ yi 'saa nʋ. 17Nɩɩ, -we *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Zelemi gbaa mʋ nʋa lɛ:

18«-A ka 'wʋkpɩwɛlɩ 'nʋ mɔ Wlamaa,

wa mɩ 'wʋkpɩda, wida wa mɩa.

*Wlasɛlɩ -wa, ɔ 'yua ɔ mɩa wida,

ɔ 'nɩ ŋwnu wa 'ka ɔ bhubhoe,

nɩɩ, ɔ 'yua ka tlɩ.»

-Zɛzɛfʋ 'bhʋa Ezipʋtʋ

(Lk 2.39)

19Da Ewlodʋ tlɩa, -zugba -Zɛzɛfʋ mɩ Ezipʋtʋ, 'ɩn Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia ɔ -gbɛ yi 'ylaa 'wʋ, 'ɩn we nɛɛ ɔ -ylaɛ: 20«-Sɔ 'wʋ, -ɩn 'bhu ɔɔ 'yu -yɔ ɔ 'nyaa 'wʋ, -ɩn -yɔ wa 'sɔ mnɩ *Izlaɛlɩ -dʋdʋ -gʋ. Nɩɩ, -wa 'yɩbhaa wa 'ka ɔɔ yu 'bha, -maa ka tlɩ.»

21Tɔʋn, -Zɛzɛfʋ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔɔ 'yu -yɔ ɔ 'nyaa 'wʋbhu, 'ɩn wa yia Izlaɛlɩ -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 22Ɔ 'nʋa nɩɩ, Alɩkelausɩ mɩ Zuifʋʋ 'wlulapɩlɩda ɔ dide Ewlodʋʋ 'bɩgʋ, -bha ɔ nʋa nyanɔ ɔ 'ka Zudee mnɩ. Mɔ ɔ 'kaa mnɩ, ɔ 'yɩa -bha 'ylaa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia Galilee -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 23'Ɩn 'gbe -we wa laa Nazalɛtɩ, 'ɩn wa yia -bha ladɩ. Nɩɩ, 'sa we 'plɩa sa, 'ɩn -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya gbaa we 'ka gbʋzɔnʋ -zɛ. Wa nɛɛ:

«'Mɔ wa yia laa Nazalɛtɩyu.»